Privacyverklaring

1.     Inleiding

Deze verklaringis van toepassing op alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd ofidentificeerbaar natuurlijk persoon. Een identificeerbaar natuurlijk persoon iseen persoon die, direct of indirect, kan worden geïdentificeerd, in hetbijzonder via verwijzing naar een identificator zoals een naam, eenidentificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een ofmeer factoren die specifiek betrekking hebben op de fysieke, fysiologische,genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van dienatuurlijke persoon ('persoonsgegevens').

EsperionTherapeutics en zijn contract research organisatie ('CRO') Medpace, Inc.('Medpace') respecteren de privacy van individuen van alle nationaliteiten bijhet verwerken van hun persoonsgegevens en erkennen de fundamentele rechten oprechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie. Wij houden ons zoveel mogelijkaan de beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en doorstandaardinstellingen, waaronder dataminimalisatie. Wij houden ons aan dewetgeving inzake gegevensbescherming in alle rechtsgebieden waarin we actiefzijn, inclusief maar niet beperkt tot de Health Insurance Portability andAccountability Act ('HIPAA'), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU)2016/679 ('AVG'), de California Consumer Protection Act ('CCPA') en de DataProtection Act van het Verenigd Koninkrijk van 2018 en de AVG van het VerenigdKoninkrijk.

Persoonsgegevensvan kinderen jonger dan 16

Deze website isniet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 en niet ontworpen om ze aan tetrekken. Er dienen geen persoonsgegevens te worden ingediend bij ons via dewebsite door bezoekers die jonger dan 16 jaar zijn.

Inwonersvan Californië:

We houden ons aande toepasselijke bepalingen van de CCPA. Als u een inwoner bent van Californië,kunt u conform de onderstaande paragraaf 'Hoe u contact kunt opnemen met EsperionTherapeutics en Medpace' contact met ons opnemen om informatie opte vragen over het verzamelen van uw persoonsgegevens en een verzoek in tedienen tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij mogen uw persoonsgegevensverzamelen, gebruiken en openbaren zoals vereist of toegestaan is op grond vande toepasselijke wet en dit recht kan voorrang krijgen boven uw CCPA-rechten.Wij zijn niet verplicht om aan verzoeken tegemoet te komen wanneer dit zoubetekenen dat we hierdoor inbreuk zouden maken op onze eigen rechten of die vaneen ander of wanneer dit strijdig zou met andere toepasselijke wetgeving.

Als u een inwonerbent van Californië, heeft u het recht om, maximaal tweemaal in een periode vantwaalf maanden, bij ons een verzoek in te dienen met betrekking tot hetvolgende. Ons antwoord zal zich beperken tot de periode van twaalf maandenvoorafgaand aan de datum van het verzoek:

  1. De categorieën persoonsgegevens die weover u hebben verzameld.
  2. De categorieën bronnen waaruit we uwpersoonsgegevens hebben verzameld.
  3. De zakelijke of commerciële doeleindenvoor het verzamelen of verkopen van uw persoonsgegevens.
  4. De categorieën derde partijen waarmee weuw persoonsgegevens hebben gedeeld.
  5. Een lijst met de categorieënpersoonsgegevens die we voor een zakelijk doel hebben gedeeld, in devoorafgaande twaalf maanden, samen met de categorieën ontvangers voor elkecategorie persoonsgegevens, of dat er geen gegevens zijn gedeeld.
  6. Een lijst met de categorieënpersoonsgegevens van u die we in de voorafgaande twaalf maanden hebben verkocht,samen met de categorieën ontvangers voor elke categorie persoonsgegevens, ofdat er geen gegevens zijn verkocht.

We kunnen uwpersoonsgegevens voor de volgende doeleinden delen, maar niet verkopen: (i) alsu ons verzoekt om ze te delen; (ii) om te voldoen aan uw verzoeken krachtens deCCPA; (iii) als onderdeel van een fusie of activaverkoop; en (iv) zoalsanderszins vereist of toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving.

We verkopen geenpersoonsgegevens en bieden geen persoonsgegevens te koop aan, aangezien dievoorwaarde is opgenomen in de CCPA.

2.     Depersoonsgegevens die we verzamelen

2. 1     Websitebezoekers

2.1.1   Als uonze website gebruikt, verzamelen we mogelijk informatie over u, zoals uwIP-adres en locatie. We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen als u eenverzoek indient op onze website.

2.1.2   Hetdoel van het verzamelen van deze persoonsgegevens is ons legitiem belang.

2.1.3   Als uervoor kiest om contact met ons op te nemen en ons uw persoonsgegevens tegeven, dan verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens om op u te reageren,om u de informatie te verschaffen die u heeft aangevraagd (mogelijk verbandhoudend met onze producten of diensten) of om met u te communiceren voor enigeandere doeleinden die door u zijn aangevraagd in uw verzoek. Deze andere doeleindenomvatten, van tijd tot tijd, het monitoren van onze naleving van regelgeving enhet opstellen van profielen en persoonsgegevens over u omeducatie-/bewustzijnsprogramma's of geschikte mogelijkheden om met u samen tewerken te identificeren.

2.1.4  Wedelen uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf en met onze gelieerdeondernemingen die deze verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen die voor onsof namens ons handelen, voor verdere verwerking overeenkomstig het doeleinde/dedoeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Deze derdepartijen zijn met ons overeengekomen om persoonsgegevens uitsluitend tegebruiken voor de afgesproken doeleinden en om uw persoonsgegevens niet teverkopen aan of te delen met derde partijen tenzij wettelijke vereist, of zoalsvermeld in deze Privacyverklaring.

2.2     Persoonsgegevens van deelnemers aan klinisch onderzoek

2.2.1    Als u een deelnemer bent aan een klinisch onderzoekwaarvan Esperion Therapeutics de opdrachtgever is en dat wordt beheerd doorMedpace, verzamelen we persoonsgegevens van u. Deze gegevens omvatten mogelijkgecodeerde ('geanonimiseerde') medische en gezondheidsinformatie die wordtverzameld door onderzoekers en onderzoekspersoneel in het onderzoekscentrum

2.2.2   Als u een deelnemer bent aan een klinisch onderzoekwaarvan Esperion Therapeutics de opdrachtgever is en dat wordt beheerd door Medpace, verzamelen we persoonsgegevens van u. Deze gegevens omvatten mogelijkgecodeerde ('geanonimiseerde') medische en gezondheidsinformatie die wordtverzameld door onderzoekers en onderzoekspersoneel in het onderzoekscentrum

2.2.3   Dedoeleinden van het verzamelen persoonsgegevens van deelnemers aan klinischonderzoek is om de wereldwijde ontwikkeling van veilige en effectieve medischebehandelingen te bevorderen. We zetten ons in voor het uitvoeren van klinischonderzoek in overeenstemming met alle nationale en internationale ethischevereisten en regelgeving voor klinisch onderzoek. Effectieve conformiteit aanregelgeving voor klinisch onderzoek verplicht het verzamelen, vastleggen,verwerken, opslaan en overdragen van persoonsgegevens van deelnemers aanklinisch onderzoek, onderzoekers van klinisch onderzoek, bedrijven,ondersteunend personeel en werknemers.

2.2.4   Volgens Advies 02/2019 van het Europees Comité voor gegevensbescherming is hetverwerken van persoonsgegevens van Europese burgers die deelnemen aan klinischonderzoek nodig voor het uitvoeren van een taak die wordt uitgevoerd in hetalgemeen belang. Vooral gevoelige gegevenscategorieën worden verwerkt in hetalgemeen belang voor de volksgezondheid en/of worden gearchiveerd voor wetenschappelijke doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG.

2.3     Gebruikvan cookies

Cookies zijnkleine tekstbestanden die door websites, apps, online media en advertentiesworden opgeslagen op browsers of apparaten. We gebruiken cookies envergelijkbare technologie voor:

Uw webbrowser kanzo zijn ingesteld dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, zodatu de keuze heeft om dit wel of niet te accepteren. U kunt ook alle cookiesweigeren door ze uit te zetten in uw browser.

3.    Hoe weuw persoonsgegevens gebruiken

3.1     Websitebezoekers: We gebruiken devia onze website verzamelde informatie voor diverse doeleinden die gerelateerdzijn aan onze activiteiten. Dit omvat onder andere:

3.1.1     Het verbeteren van de gebruikerservaring op onzewebsite, waaronder interne processen die nodig zijn voor het leveren van onzediensten, zoals probleemoplossing voor softwarebugs en operationele problemen;het uitvoeren van gegevensanalyse, testen en onderzoek met betrekking totwebsiteverkeer; en het monitoren en analyseren van gebruiks- enactiviteitstrends

3.1.2     Het voldoen aan verzoeken inzake onze activiteiten of diensten

3.1.3    We gebruiken uw persoonsgegevens om claims of geschillen met betrekking tot onze activiteiten te onderzoeken of behandelen, of zoals anderszins toegestaan door toepasselijke wetgeving, of op verzoek van regelgevende instanties, overheidsinstantiesen officiële onderzoeksinstanties. Medpace kan uw persoonsgegevens delen als wedenken dat dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving, een juridischeprocedure of op verzoek van de overheid, of wanneer de vrijgave anderszinsgepast is vanwege veiligheidsrisico's of vergelijkbare problemen. Dit omvatonder andere het delen van persoonsgegevens met wetshandhavers,volksgezondheidsfunctionarissen, andere overheidsinstanties of andere derdepartijen zoals vereist om onze gedragsregels of ons beleid te handhaven; omonze rechten of eigendom te beschermen; of om de rechten, de veiligheid of deeigendom van anderen te beschermen; of bij een claim of geschil in verband metonze activiteiten.

3.2   Deelnemersaan klinisch onderzoek

3.2.1    Persoonsgegevensdie over u worden verzameld tijdens een klinisch onderzoek, worden gebruikt omde veiligheid en werkzaamheid van experimentele middelen en medischehulpmiddelen te onderzoeken. Als u een deelnemer bent aan een klinischonderzoek waarvan Esperion Therapeutics de opdrachtgever is en dat wordt beheerd door Medpace, raadpleeg dan hetproefpersoneninformatie- en toestemmingsformulier dat u heeft gekregen van uwonderzoeksarts voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens wordengebruikt en beschermd.

3.2.2    We bewaren persoonsgegevens van gebruikers zo lang alsnodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. We bewaren verschillendecategorieën persoonsgegevens voor verschillende tijdsperioden afhankelijk vande gebruikerscategorie waaronder de persoonsgegevens vallen, het typepersoonsgegevens en de doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens verzamelden

3.2.3     We verkopen en delen geen persoonsgegevens van gebruikers aan/met derde partijen voor hun direct marketing.

3.2.4     We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming.

4.     Hoe weuw persoonsgegevens beschermen

4.1     We gebruiken fysieke, elektronische en organisatorische procedures om uw persoonsgegevens tebeschermen en te beveiligen. Dit omvat versleuteling, firewalls, toegangsbeheeren andere procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik,ongeautoriseerde toegang, vrijgave, wijziging en vernietiging.

4.2     De inzage van persoonsgegevens wordt beperkt tot geautoriseerde personen, die alleen inzagekrijgen indien dat nodig is.

4.3     We bewaren mogelijk een harde kopie (papier of schijf) van bepaalde bedrijfsdossiers ofdocumenten van het klinische onderzoek, zoals toepasselijk volgens wet- ofregelgeving, of voor het voldoen aan een rechtmatig zakelijk doel. In dit gevalworden de documenten gedurende de minimaal vereiste tijd bewaard en daarnaveilig vernietigd. Langetermijnopslag van hard copies kan worden uitgevoerddoor een gekwalificeerde derde partij.

5.     Doorgifte van uw persoonsgegevens

5.1     Doorgifte naar derde partijen

Uw persoonsgegevens kunnen met derde partijen worden gedeeld voor de doeleinden waarvoor zeoorspronkelijk zijn verzameld. Waar van toepassing worden persoonsgegevens aanderde partijen doorgegeven op grond van contractuele verplichtingen inovereenstemming met artikel 28, lid 4, van de AVG en dezePrivacyverklaring. Ontvangers van persoonsgegevens kunnen regelgevendeinstanties, ethische commissies, derde partijen die betrokken zijn bij hetonderzoek, de instelling waar het onderzoek plaatsvindt of de CRO en diens gelieerde ondernemingen zijn.

5.2     Doorgifte naar derde landen

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde land buiten de EU ofde Europese Economische Ruimte, of aan een land waar de gegevensbeschermingniet zo streng is als in uw eigen land. Let op dat de persoonsgegevens die uaan ons verstrekt, worden doorgegeven aan en verwerkt en opgeslagen in deVerenigde Staten. U geeft toestemming voor de doorgifte van uw gegevens,waaronder persoonsgegevens, naar de Verenigde Staten zoals aangegeven in dezePrivacyverklaring door onze website te bezoeken of een verzoek bij ons in tedienen. Doorgifte naar deze landen vindt plaats met passendebeschermingsmaatregelen zoals vermeld in artikel 46 van de AVG.

6.     Uw rechten op inzage en keuze

6.1     We houden ons volledig aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de rechten van betrokkenen.Als u uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzakegegevensbescherming wilt uitoefenen of informatie wilt opvragen over deverwerking van uw persoonsgegevens door Esperion Therapeutics of Medpace, kuntu conform de paragraaf 'Hoe u contact kunt opnemen met EsperionTherapeutics en Medpace' van deze Privacyverklaring contact metons opnemen.

6.2     Burgers in de EU en Zwitserland van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, hebben het recht omte worden geïnformeerd over de keuzes en middelen waarover ze beschikken omgebruik en openbaarmaking van hun persoonsgegevens te beperken. Burgers in deEU en Zwitserland hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te latenwijzigen of te wissen, ervoor te kiezen dat hun persoonsgegevens niet aan derdepartijen worden doorgegeven of om bezwaar te maken tegen het gebruik van hunpersoonsgegevens voor een doel dat wezenlijk verschilt van het doel dat aan henis bekendgemaakt of dat in deze Privacyverklaring wordt vermeld. Wij willigenuw verzoek om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te wissen of niet (langer) over te dragen of te verwijderen in, voor zover ditredelijkerwijs mogelijk is. We kunnen op grond van de wet persoonsgegevensbekendmaken in reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, onder meerom te voldoen aan de vereisten op het gebied van nationale veiligheid ofwetshandhaving. Krachtens de regelgeving inzake klinisch onderzoek mogen we sommige persoonsgegevens bewaren ondanks uw verzoek tot verwijdering hiervan.

6.3     Als u deelneemt aan een klinisch onderzoek, moet u eerst contact opnemen met het onderzoekscentrum waar u deelnam, of de hoofdonderzoeker van het onderzoek, ominformatie op te vragen over uw keuzes en middelen die u krachtens detoepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ter beschikking staan omgebruik en openbaarmaking van uw persoonsgegevens te beperken. De rechten vaneen deelnemer aan klinisch onderzoek kunnen beperkt worden op grond van eenuitzondering op de toepasselijke privacywetgeving om de integriteit of dewetenschappelijke waarde van de verzamelde gegevens van het klinisch onderzoekte waarborgen.

7.     Uwrechten op naleving en uw rechtsmiddelen

7.1     Als u een inwoner bent van de EU, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit in de EU, en ook het recht op eeneffectief rechtsmiddel tegen verwerkingsverantwoordelijken en gegevensverwerkers.

7.2     Inwoners van Californië hebben het recht om een rechtsvordering in te stellen in het geval van een gegevensinbreuk. Krachtens de wetgeving van Californië moeten burgers ons eerst in kennis stellen van de vermeende inbreuk en ons 30 dagen detijd geven om de inbreuk te herstellen.

8.     Hoe u contact kunt opnemen met Esperion Therapeuticsen Medpace

8.1     Voor meer informatie over hoe wij gegevens beschermen of om uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Esperion Therapeutics via privacy@esperion.com of telefonisch op 734-887-3903,en met Medpace via privacy@medpace.com, telefonisch op +1 (513) 579-9911(Cincinnati lokaal), +1 (800) 730-5779 (VS gratis) of door te schrijven naar5375 Medpace Way, Cincinnati, Ohio 45227 Verenigde Staten, t.a.v.: Data Protection Officer.

8.2     We kunnen deze verklaring af en toe bijwerken. Als we significante wijzigingen aanbrengen, stellen we gebruikers op de hoogte van de wijzigingen op onze website, of viaandere middelen, zoals e-mail. We raden gebruikers aan om deze kennisgeving regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken. Na deze kennisgeving wordt het gebruik van onze dienstendoor gebruikers in landen buiten de Europese Unie opgevat als een instemming met de wijzigingen, voor zover wettelijk toegestaan.