Algemene
voorwaarden

Lees de Algemene voorwaarden hieronderzorgvuldig door. Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u dezeAlgemene voorwaarden begrijpt en er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat uwettelijk gebonden bent aan deze Algemene voorwaarden en dat u zich zult houdenaan deze Algemene voorwaarden en aan alle wet- en regelgeving die vantoepassing is op onze website. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemenevoorwaarden te allen tijde te wijzigen, met onmiddellijke ingang na publicatieop deze website.

Toegestaan gebruik

EsperionTherapeutics en diens Contract Research Organisatie Medpace, Inc. en diensgelieerde ondernemingen ('Medpace') verlenen u hierbij een beperkte machtigingvoor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze website, maar niet om iets tedownloaden of te wijzigen, behalve na uitdrukkelijke schriftelijke toestemmingvan Esperion Therapeutics.

Deze machtigingomvat geen commercieel gebruik van de website of de inhoud ervan; hetverzamelen of gebruiken van de inhoud; afgeleid gebruik van deze website of deinhoud ervan; of het gebruik van gegevensanalyse, datamining robots ofsoortgelijke hulpmiddelen voor gegevensverzameling of -extractie.

Deze website ofdelen van deze website mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd,gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op enige andere manier voor commerciëledoeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemmingvan Esperion Therapeutics.

Auteursrechten en geregistreerde handelsmerken

Tenzij andersvermeld is al het materiaal op deze website, inclusief de tekst, het ontwerp,de grafische elementen, logo's, pictogrammen en afbeeldingen, alsmede deselectie, de opzet en de indeling ervan, het exclusieve eigendom van EsperionTherapeutics, Medpace en/of de ontwerper van de website en wordt het beschermddoor auteursrecht- en handelsmerkwetten van de Verenigde Staten.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN